Cílem kurzu je iniciovat, podporovat a rozvíjet profesní vidění, vědění a jednání budoucích učitelů.
Vzdělávací program seznamuje učitele ZŠ s nejnovějšími poznatky z oblasti mentoringu, reflektivního učení a komunikace ve školní třídě. Jednotlivé aktivity jsou koncipovány tak, aby podpořily potřebu učitelů reflektovat vlastní pedagogickou činnost i edukační proces a posílily dovednosti učitelů v oblasti kolegiálního učení, které účastníkům kurzu umožní předávat získané zkušenosti dalším učitelům ve školách. Kurz si klade za cíl rozšířit kompetence učitelů v roli cvičného učitele podílejících se ve spolupráci s PdF MU na přípravě budoucích učitelů. Prostřednictvím e-learningu prohlubuje i kompetence k celoživotnímu učení.

Kurz slouží jako podpora programu specializace DV na Pedagogické
fakultě MU v Brně. Poskytuje prostor k informování o chystaných a
probíhajících akcích v rámci výuky specializace DV. Specializace DV je
určena pro studenty učitelství pro 1. stupeň ZŠ a VVP. (Po absolvování specializace získávají studenti
oprávnění vyučovat předmět DV na 1. a 2. stupni ZŠ a v 1. cyklu ZUŠ.)


Cílem
kurzu je získat základní orientaci v metodách využívaných tvořivou
dramatikou ve vyučování. Vedle klasifikace her a cvičení jsou obsahem
též příklady lekcí, třídění lekcí a osnova pro přípravu.


Cílem kurzu je získání základních vědomostí o historii DV, jejím vývoji ve světě i u nás a současném uplatnění DV ve škole i mimo ni. Studenti budou seznámeni s obory těsně souvisejícími s DV.

 Kurz slouží k osvojování metod a forem profesní odbornosti  učitele.