Tento kurz je určen učitelům francouzského jazyka, kteří se účastní kurzu Formation continue 2016/2017.


Cílem předmětu je získání základních vědomostí o problematice fonetiky obecné a fonetiky francouzštiny s přihlédnutím k jejímu fonologickému systému. Dále pak osvojení systému mezinárodní fonetické transkripce API.

Kurz je zaměřen na nácvik porozumění současnému jazyku a rozšiřování slovní zásoby. Studenti sledují vybrané aktuality z frankofonních médií. Procvičují tak nejen schopnost pochopení psaného a slyšeného textu, ale zároveň prohlubují svůj kulturní rozhled a orientaci v aktuálním světě frankofonních zemí.

Kurz se zabývá využitím multimediální techniky ve výuce. Předpokládá se samostatná práce s počítačovou technikou, programy a internetovými stránkami pro výuku. Cílem kurzu je naučit se vytvářet multimediální didaktický materiál použitelný v pedagogické praxi.

Kurz je věnován vybraným autorům francouzské literatury 19. a 20. století. Má přispět k rozšíření povědomí budoucích učitelů o nevyčerpatelném zdroji literární inspirace, jímž je Bible a
křesťanská tradice. Významným cílem je přispět k odstraňování předsudků o vlivu
křesťanství na literaturu a ukázat, nejen po stránce estetické, ale také po
stránce odborné (z hlediska didaktické práce s textem), na kvalitu, krásu a
bohatství literárních děl čerpajících v duchovní sféře.

Kódy odpovídajícího předmětu na PdF MU: FJMV_TAK, SZ7MP_TAK


Cílem předmětu je seznámit budoucí učitele se základními pojmy obecné jazykovědy se zaměřením na jazykovědu románskou. Po stručném uvedení do základů moderní jazykovědy se kurz zaměřuje na řeč, jazyk, text, členění jazyka, jazykové plány, promluvu, typy klasifikace jazyků, diferenciaci a integraci ve vývoji jazyků a na původ a diferenciaci románských jazyků.


Cílem předmětu je podat přehled jazykového vývoje francouzštiny od lidové latiny až do 15. století. Hláskové, morfologické, syntaktické a lexikální proměny v jednotlivých obdobích vývoje francouzštiny.

  1. archaická francouzština IX.-XII.
  2. střední francouzština XIV.-XV. století

logo

Kurz vznikl v rámci projektu CZ.04.1.03/3.1.15.2/0061. Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

U všech nepůvodních materiálů použitých z Internetu nebo z jiných zdrojů je uvedeno autorství, aby tak nedocházelo k porušování autorského zákona. Žádné z výukových materiálů nejsou a nebudou využívány pro komerční účely. Po skončení recenzního řízení bude kurz zpřístupněn v netutorované formě v digitální knihovně El·dům.

Projekt byl v roce 2007 oceněn Evropskou jazykovou cenou LABEL, jejímž cílem je podpořit nové a výjimečné aktivity v oblasti jazykového vzdělávání, propagovat je mezi odbornou veřejností a inspirovat ostatní pro implementaci takových aktivit do jazykové výuky.

label