Sociální pedagogové se ve své praxi setkávají s~nejrůznějšími skupinami sociálně znevýhodněných lidí hledajících změnu. Tento společenský jev je v~zahraničí nejčastěji označován termínem sociální změna. Z~hlediska profese sociálního pedagoga je důležité porozumět tomuto společenskému jevu a umět se na něm podílet. Sociálních změn lze dosáhnout skrze sociální akce. A právě divadlo může být silným nástrojem, který skrze skupinový proces a poznání k~sociální akci vybízí.
Student bude umět: - popsat na zvoleném příkladu proces sociální změny; - interpretovat proces sociální změny v~kontextu sociální pedagogiky jako vědního oboru; - zhodnotit přínos probíraných autorů zabývajících se procesy sociálních změn ve společnosti v~souvislosti s~oborem sociální pedagogiky a její současné praxe; - definovat pojem aplikované drama a divadlo; -popsat různé formy divadel vedoucích k~sociální akci; - vysvětlit vlastní postoje a návrhy řešení k~divadelně vzdělávacím aktivitám sociálně znevýhodněných skupin.