Rozvíjení učitelské tvořivosti při tvorbě učebních materiálů a volbě učebních metod.

Konfrontace didaktické teorie s praxí na školách.

Rozšíření znalostí získaných v předchozí formě studia.

 

 

Cíle výuky, práce s rámcovým vzdělávacím programem (RVP).

Výuka výslovnosti, interference mateřského jazyka, odstraňování těchto vlivů.

Nové trendy ve výuce intonace, rytmu a přízvuku.

Výuka gramatiky

Výuka slovní zásoby, tvar a význam slova.

Způsoby rozšiřování a testování slovní zásoby.

Organizace výuky, metody práce ve dvojicích, ve skupinách, frontální.

Metoda projektu.

 

 

 

Seznam odborné literatury (obsahuje základ předmětu)

UR, P. A course in language teaching : practice and theory. Cambridge : Cambridge University Press, 1996. 375 s. ISBN 0-521-44994-4.

HARMER, J. The practice of English language teaching. New ed. London : Longman, 1991. 296 s. ISBN 0-582-04656-4.

YULE, G. Explaining English Grammar. Cambridge: Oxford University Press, 2004, 264 s. ISBN 4371727

THORNBURY, S. How to Teach Vocabulary. London: Longman, 2004. 285 s. ISBN 0-582-33932-4

Společný evropský referenční rámec pro jazyky. Jak jazyky učíme, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme. Council for Cultural Co-operation Education Committee, Modern languages Division. 1. české vydání. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. ISBN 80-244-0404-4.