Kurz Ochrana životního prostředí ČR je zaměřen na základní poznání a vyhledávání informací o CHKO, které se vyskytují na území České republiky.
Cílem kurzu je práce s různými zdroji informací, především s Atlasem ČR a internetem a práce s textem a obrazovým materiálem – výběr textu, kopírování obrázků, práci s tabulkami na PC.

Kurz je zaměřen na seznámení se sochami v centru města Brna a jeho příměstských částech. Výběr je koncipován jako procházka vybranými lokalitami, kde se nacházejí díla současných autorů. Materiál obsahuje základní informace o umění ve veřejném prostoru, představí vybrané autory i jejich dílo, které se váže ke konkrétnímu místu či významné brněnské události. Kurz tak nabízí seznámení s výtvarným uměním v širších souvislostech. 

Kurz "Poznáváme nejběžnější dřeviny" si klade za cíl seznámit učitele ZŠ se zhruba šedesáti dřevinných taxonů. Výběr konkrétních taxonů byl uskutečněn na základě analýzy tématického celku dřeviny v aktuálně používaných učebnic přírodopisu. Jednotlivé dřevinné taxony jsou v kurzu uspořádány systematicky po čeledích, ty jsou postupně představovány během osmi lekcí. U každého z vybraných taxonů je stručně charakterizován habitus, původ, výskyt v České republice a také možnosti jeho využití. Protože kurz usiluje zejména o rozvíjení dovednosti poznávat nejběžnější dřevinné taxony, jsou u každého z nich zmíněny konkrétní poznávací znaky, řada z nich je pro větší názornost znázorněna na fotografickém doprovodu.
V rámci vzdělávacího programu s názvem „Experimentování ve výuce fyziky na ZŠ“ budou frekventanti tohoto vzdělávacího programu seznámeni se začleněním inovativních metod práce (IBSE – Inquiry Based Science Education), technikou experimentování a vybranými fyzikálními experimenty do výuky na ZŠ. Vzdělávací program „PExperimentování ve výuce fyziky na ZŠ “ představí možné začlenění IBSE i fyzikálních experimentů do vybraných témat či výukových projektů do výuky přírodovědy (I. st. ZŠ), fyziky (II. st. ZŠ) a případně dalších příbuzných přírodovědných předmětu (matematika, chemie aj.).
Fyzikální experimenty představené v rámci vzdělávacího programu mohou být využity v environmentální výchově jakožto průřezovém tématu RVP ZV. Vzdělávací program „Experimentování ve výuce fyziky na ZŠ“ a jeho jednotlivé segmenty ukazují na nenahraditelnost a vysokou didaktickou hodnotu přírodovědného (fyzikálního) experimentu jakožto jednoho ze základních vyučovacích prostředků využívaných ve výuce fyziky a dalších přírodovědných předmětů. IBSE i představované fyzikální experimenty mají spojitost s běžným životem a napomáhají tak žákům uplatnit znalosti z fyziky a zároveň je učí správně analyzovat, interpretovat a objevovat vzájemné vazby ve všech přírodních vědách.
Širší začlenění jednoduchých a bezpečných fyzikálních experimentů a IBSE do výuky na ZŠ napomáhá žákům k lepšímu pochopení fyzikálního i přírodovědného učiva a vede i k zvýšení přírodovědné gramotnosti žáků. Bez efektu nezůstává ani rozšiřování kompetencí žáků a to např. kompetencí pracovních, kompetencí k řešení problémů, k učení a v neposlední řadě jsou díky fyzikálním pokusům a IBSE rozvíjeny i kompetence v oblasti sociální a personální, neboť žáci jsou v rámci experimentování konzultují a argumentují různé pracovní postupy a výsledky. Pro mnohé učitele přináší jednoduché, výstižné a bezpečné fyzikální experimenty inovativní přístup a jsou alternativou, jak bez počítače a internetu zaujmout současnou moderní „net genaration“ žáků a studentů.
Předmět chemie je pro žáky náročný a ne moc oblíbený. Proto by měl být kladen velký důraz nejen na zatraktivnění výuky, ale také na procvičování učiva. To lze uskutečnit jak formou různých testů, kvízů či křížovek, tak i formou domácích pokusů. Domácí pokus nelze opsat jako klasický domácí úkol a zároveň je to forma práce, která žáky baví.
Školního pokusu je tedy možné využít i jako zadání domácího úkolu. Vhodně vybrané úkoly mohou tedy žáci provádět jako domácí pokusy.
V žádném případě však nelze doporučit, aby dělali žáci domácí pokusy z „vlastní iniciativy“. Pokud totiž vyučující zadává domácí pokus jako přípravu na vyučování, je tento jednoduchý experiment bezpečný a žák by jej měl provádět pod dohledem rodičů.
Veškeré experimenty jsou navrhnuty a nafoceny ve spolupráci s paní Mgr. Kamilou Hlaviznovou, výbornou učitelkou chemie a matematiky.

Kurz je vstupem do problematiky vyučovacího předmětu Výchovy k občanství (VkO). Zabývá se vývojem jejího pojetí a současným stavem v aktuálních kurikulárních dokumentech. V souvislosti s VkO se pak dále věnuje vybraným základním didaktickým kategoriím.

E-learningový kurz upřesňuje některé ze základních pojmů, v současnosti hojně využívaných v didaktice cizích jazyků, které by měl učitel znát a těchto poznatků využívat při výkonu své pedagogické praxe.

Vše je ilustrováno na příkladech z učebnice francouzštiny pro ZŠ Le français entre nous nakladatelství Fraus.Předkládáme vám kurz, který vám pomůže postupně zavádět metodu CLIL do různých vyučovacích předmětů na základních školách. V kurzu se dozvíte, jaké jsou hlavní principy CLIL výuky a jak je lze realizovat v různých předmětech na ZŠ. Tento e-learningový kurz je určen k samostudiu, což znamená, že v něm najdete texty a materiály, které zprostředkovávají porozumění problematiky CLIL vyučování. U některých základních textů si budete moci ověřit své porozumění pomocí návodných otázek a úkolů. Ty budou obsahovat klíč, který poskytne správné odpovědi. Pro praktickou aplikaci si budete moci vypracovat pomůcky a navrhnout aktivity pro váš výukový kontext. I zde poskytneme možná řešení. V průběhu kurzu budeme používat tzv. úkolové učení (task-based learning), tj. na počátku každé lekce se zamyslíte nad tím, co již znáte a jaké máte v dané oblasti zkušenosti. Na tuto reflexi navážete získáním nových informací a poznatků (input) a jejich porozumění si potom ověříte v praktickém úkolu, který bude následovat. V závěru lekce se znovu zamyslíte nad tím, co jste se naučili a jak to lze využít ve vašem pracovním kontextu. V kurzu se budeme snažit "modelovat" vaši situaci ve výuce, a proto budeme využívat angličtinu i češtinu. Chtěli bychom vás vést k zamyšlení nad tím, jak by se dalo pracovat s využitím cizího a mateřského jazyka ve výuce. Doufáme, že kurz pro vás bude užitečný a uvítáme vaše konstruktivní návrhy na zlepšení, které můžete předkládat na konci každé lekce a v závěru ve zpětné vazbě na kurz.
Kurz v deseti základních lekcích představuje devět současných autorů píšících pro děti a mládež. V omezeném výběru se samozřejmě objevuje pouze malá část současných spisovatelů, proto kurz začíná obecnějším exkurzem do současné dětské literatury, v němž jsou zmíněny i další autorské osobnosti. Devět autorů, jejichž podrobné medailony tvoří těžiště kurzu, bylo vybíráno podle několika kritérií - zejména podle novosti tvorby a dále se snaží propojit kritérium významu díla v kontextu vývoje literatury pro děti a mládež s kritériem čtenářské atraktivnosti a výchovně-vzdělávacího potenciálu.
Ke každému medailonu patří krátký kontrolní test a zvláštní čtenářský úkol.
Kurz končí souhrnným testem ověřujícím získané poznatky o vybraných autorech a jejich tvorbě.