.

Cílem předmětu je uvést studenty do praxe analytické četby. Student se formuje tak, aby zvládl hlouběji zkoumat psané textové formy, identifikovat hlavní myšlenky, strukturovat tok textu, přičemž důraz je kladen na projev argumentativního typu (písemně i ústně). Rozvíjí tak schopnost vystavět danou analytickou otázku a přesné vyhodnocení vyplývající problematiky s ohledem na členění a zaměření textu (odstavce, verše apod.).


Na konci tohoto kurzu je student schopen:

-          - aplikovat výše uvedené cíle v práci s neznámými texty; definovat hlavní znaky jednotlivých typů textů; přistoupit k informacím z textu kriticky; interpretovat texty, obrázky i další doprovodné prvky;  vypracovat podrobný plán analýzy textu; analyzovat texty z různých oblastí, především ve spojení s literaturou, lingvistikou, francouzskými reáliemi a kulturou. 

Cílem předmětu je rozšířit jazykový aparát studentů pro zkvalitnění jejich písemného projevu jak po stránce formální a stylistické, tak po stránce obsahové se zaměřením na specifika psaní akademických textů. Studenti si zde upevní pojem struktury francouzské metodologie písemného projevu, jejich dosavadní znalosti a dovednosti poslouží jako základ a budou dále rozvíjeny a prohlubovány.

Na konci  kurzu je student schopen:

- sestavit detailní plán připravované práce; vyhledat vhodné argumenty a vhodně je použít; navrhnout spojovací výrazy pro logickou návaznost argumentace i celého textu; zhodnotit svou písemnou práci podle francouzských evaluačních kritérií; citovat nebo parafrázovat texty odborníků na dané téma vhodně je zakomponovat do své práce.

Důraz je kladen na zvyšování odbornosti písemného projevu v oblasti didaktiky cizích jazyků.

Vyučující předmětu: Mgr. Laurent Georges Canal

Cílem předmětu je seznámit studenty se současnými tendencemi francouzského jazyka. Studenti se rovněž učí rozpoznávat výrazy z různých oblastí strukturních variet francouzského jazyka a rozumět jim v kontextu textů a zvukových dokumentů. Seznamují se se slovníky argotu, čtou texty psané hovorovou francouzštinou a učí se rozlišovat prostředky syntaktické, lexikální sémantické, formální a jiné. Dále studují funkce různých jazykových vrstev a učí se sestavit výukový materiál na základě autentických dokumentů.

Na konci kurzu studenti umí:

-          definovat a vysvětlit různé typy jazykových prostředků;

-          porozumět psaným i mluveným projevům;

-          prověřit si své závěry v praxi ve třídě francouzštiny cizího jazyka;

-          analyzovat didaktický materiál využívající tyto jazykové prostředky běžné komunikace.


Cílem kurzu je hlubší orientace v lingvodidaktické problematice na úrovni teoretické a praktické, rozšíření kompetencí z oblasti didaktiky cizích jazyků a jejich aplikace na prostředí střední školy. Po absolvování tohoto kurzu je student schopen pochopit a vysvětlit základní principy a problémy spojené s výukou francouzštiny jako cizího jazyka na střední škole a aplikovat dané poznatky a dovednosti v praxi.

Kurz je rozdělen do 12 vyučovacích lekcí, kterým odpovídá 12 kapitol e-learningového materiálu. Jedné vyučovací lekci odpovídá časová dotace 2 hodin.

1.     

Tento kurz je určen pro studenty celoživotního studia Učitelství francouzského jazyka pro střední školy. Ve 13 lekcích seznamuje studenty s nejznámějšími současnými francouzskými a frankofonními autory a s několika důležitými autory nedávné minulosti. K dispozici jsou rovněž krátké ukázky z vybraných děl