tento kurz je určen pro studenty studijního programu Farmacie, typicky 2. ročníku

Tento kurz je určen studentům 2. ročníku studijního oboru Farmacie.

Cíle studijního předmětu: Poskytnout teoretické a praktické poznatky pro kvalifikované provádění chemické a instrumentální analýzy anorganických a organických látek včetně léčiv se zdůrazněním významu metod např. v analýze léčiv a při studiu strukturních a fyzikálně chemických vlastností látek majících vztah k jejich biologickému účinku. Důraz je kladen na utváření logických myšlenkových postupů farmaceuta důležitých pro jeho budoucí profesní uplatnění. V praktických cvičeních je důsledně požadováno zvládnutí pracovních návyků a samostatný přístup studentů k řešení analytických problémů.

Statistické vyhodnocení výsledků je nezbytnou součástí všech vědeckých experimentálních oborů. Obsahem tohoto předmětu je základní statistika nutná pro absolventa studijního programu Farmacie. Přednášky se týkají v největší míře popisné statistiky, částečně počtu pravděpodobnosti a matematické statistiky se vztahem k reálným problému vědecké práce (hodnocení informací ze souboru experimentálních dat, hodnocení experimentálních závislostí, formulace a ověřování hypotéz). Cvičení zahrnují praktickou statistiku, informatiku a praktické použití výpočetní techniky. Vzhledem k nerovnoměrné úrovni matematické (statistické) průpravy absolventů středních škol v tomto oboru je počítáno s relativně častými individuálními konzultacemi.

Tento kurz je určen studentům studijního oboru Farmacie (typicky 2. ročníku).

Statistical evaluation of results is an essential part of all experimental scientific branches.
The content of this subject is the basic statistics for a graduate student of the study programme "Pharmacy".
Lessons concern mainly descriptive statistics, partially also the probability calculus and mathematical statistics
with a direct relation to real scientific tasks of the experimental work (evaluation of experimental data, hypotheses formulation and testing).
Practical exercises include utilization of spreadsheet calculators (MS Excel, Gnumeric).