Cílem předmětu je porozumět a umět vysvětlit proces logopedické intervence u dětí v raném a předškolním věku. Student získá teoretické znalosti o problematice vývoje řeči a jazykových schopností. Osvojí si postupy při stimulaci vývoje řeči a specifika při intervenci u jednotlivých druhů narušené komunikační schopnosti u dětí předškolního věku (narušeného vývoje řeči, poruch artikulace, poruch fluence řeči, poruch zvuku řeči a dalších). Získá základní kompetence v oblasti komunikace s klienty a mezioborové spolupráce.

Kurz Poruchy autistického spektra je studijním materiálem multimediálního charakteru, který je přístupný studentům a akademickým pracovníkům z českých vysokých škol a dalším zájemcům o problematiku poruch autistického spektra. Vznik tohoto kurzu byl podpořen projektem FRVŠ/1147/2011, jehož řešitelkou byla PhDr. Barbora Bazalová, Ph.D. a spoluřešitelkou PhDr. Jana Nováková.

Na konci tohoto kurzu bude student schopen vysvětlit termíny jako charakteristika autismu a spektrum autistických poruch, pervasivní vývojové poruchy, Aspergerův syndrom, etiologie, diagnostika, specifické problémy spojené s autismem, triáda postižení, GFCF dieta, alternativní formy komunikace u jedinců s diagnózou autismus, bude umět vytvořit speciální didaktické pomůcky, bude schopen popsat systém vzdlávání určený žákům s poruchami autistického spektra, dokáže charakterizovat TEACCH program.

Kurs podává přehled o historii, vývoji, funkci a službách počítačových sítí, věnuje se problematice využití internetu zdravotně postiženými spooluobčany, přináší přehled zajímavých www adres.

Informace o nejčastěji zneužívaných návykových látkách, návykovém chování, metodách a managingu primární prevence závislostí