V kurzu se student seznámí s teoretickou podstatou přirozených čísel a operací s nimi, se způsoby zápisu přirozeného čísla v různých číselných soustavách a s postupným rozšiřováním číselných oborů od přirozených čísel, přes  celá čísla k číslům racionálním a reálným.

Didaktika matematiky je disciplína, ve které jsou integrovány poznatky z odborné matematiky, pedagogiky, psychologie, obecné didaktiky, sociologie, informatiky a dalších vědních oborů, které se zabývají vzděláváním. Jako každá disciplína, tak i didaktika matematiky se neustále vyvíjí a vyžaduje tedy sledování novinek v oboru i studia nejnovějších trendů ve výuce matematiky.  Výuka didaktiky matematiky na vysoké škole by vás měla zejména naučit metodám práce vhodným ve výuce matematiky na základní škole a učební text by měl být určitým východiskem k vaší přípravě na roli učitele. Avšak největší podíl na úspěšné práci učitele bude mít vaše schopnost tvořivě přenášet získané poznatky do konkrétní práce s konkrétními dětmi. 

Kurz "Dělitelnost a kongruence" rozšiřuje vědomosti učitelů ZŠ z oblasti dělitelnosti čísel. Jednotlivé lekce jsou koncipovány tak, aby byla zdůrazněna praktičnost a využitelnost textu ve výuce matematiky na ZŠ. Jsou připomenuty matematické věty, se kterými se běžně seznamují žáci druhého stupně ZŠ (např. znaky dělitelnosti) a v některých případech jsou obohaceny o matematický důkaz. Dále je text zaměřen na celou řadu zajímavých příkladů z oblasti dělitelnosti. Kurz si klade za cíl rozšířit kompetence učitelů ZŠ v roli učitele matematiky podílejících se ve spolupráci s PdF MU na přípravě budoucích učitelů. Prostřednictvím e-learningu prohlubuje i kompetence k celoživotnímu učení.