Kurz didaktiky ruského jazyka je zaměřený na výukové aktivity v rámci metodiky výuky grafiky, písemného projevu, poslechu, fonetiky, slovní zásoby, ústního projevu a gramatiky. Předložené aktivity jsou určené učitelům pro praktické použití na hodinách ruštiny. 

Jednotlivé aktivity jsou koncipovány tak, aby podpořily potřebu učitelů reflektovat vlastní pedagogickou činnost i edukační proces a posílily dovednosti učitelů v oblasti moderního procesu výuky s pomocí interaktivních pomůcek a internetu.

Kurz Gramatika I - RJ je určen pro studenty kombinované formy studia magisterského studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základní školy. Zpracovává problematiku jednoho semestru výuky, konkrétně tyto slovní druhy: podstatná jména, přídavná jména a zájmena. 

Kurz lexikologie a stylistiky. V ruském jazyce. Určený studentům filologům oboru ruský jazyk. Povinný.