Studenti se seznámí s jednotlivými faktory prostředí, které působí na náš organismus a dokážou adekvátně zvolit na základě těchto informací a znalostí jednotlivá preventivní opatření proti vzniku mnohých typů onemocnění. Cílem je také u studentů vzbudit ekologické myšlení a myšlení trvale udržitelného rozvoje. Znalosti studentům pomohou vytvářet základní kladné postoje k ochraně a tvorbě životního prostředí, pochopit úlohu jednotlivce v globálním působení na životní prostředí a těmito postoji ovlivňovat ostatní, zejména děti a mládež. Získané znalosti uplatní i při vytváření optimálních podmínek pro práci ve škole.

Po absolvování kurzu by měl student: chápat a interpretovat základní vědomosti o problematice jednotlivých faktorů životního prostředí a jejich pozitivním i negativním působení na zdraví jednotlivce i populace; znát konkrétní preventivní opatření vyplývající z jednotlivých faktorů prostředí; umět posoudit vliv člověka na životní prostředí a minimalizovat negativní dopad lidské činnosti; znát problematiku konzumního chování ve vztahu k potravinám, vodě, odpadům a celkově životnímu prostředí;

1. Fyzikální, biologické, chemické a sociální faktory prostředí, prevence plynoucí z jednotlivých faktorů. Hluk, jeho škodlivé a rušivé účinky na organismus. Nemoci související s expozicí hluku. Protihluková opatření. 2. Fyziologický význam barev. Zásady hygieny osvětlení při práci s počítačem. Druhy ionizujícího a neionizujícího záření. Nemoci z ozáření. Zásady preventivních opatření. 3. Pitná voda, zásady pitného režimu. . 4. Zevní ovzduší a jeho nejčastější chemické kontaminanty. Bydlení a zdraví. 5. Vnitřní ovzduší, preventivní opatření z pobytu ve vnitřních prostorách. Odpady a zdraví. Druhy a zdroje odpadů. Hlavní zásady bezpečné likvidace odpadů. 6. Životní prostředí ve světě a v ČR. Práce a zdraví. Pracovní prostředí, riziková pracoviště, nemoci z povolání, specifika školního prostředí